Nationalmuseum
Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum, en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. I samlingarna finns konsthantverk, design, måleri, skulptur, miniatyrer, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag.
Gustavsbergs Porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum.
Nationalmuseum is Sweden's museum of art and design. Nationalmuseum is also a government authority with a mandate to preserve cultural heritage and promote art, interest in art and knowledge of art. The collections comprise of painting, sculpture, drawings and prints from 1500-1900 and applied arts, design and portraits from early Middle Ages up until present day. The Gustavsberg Porcelain Museum is a part of Nationalmuseum.

https://www.nationalmuseum.se/
Nationalmuseum
Panelsamtal Gör plats för konsthantverk! / Make space for craft art!
7 oktober 14.30-16.00
Kostnad / Cost • Fri entré, begränsat antal platser / Free entry, limited number of places
Besöksadress / Visiting address Nationalmuseum (Södra Ljusgården) Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm
Medverkande / Artists Linda Marie Karlsson, Knut Astrup Bull, Cilla Robach, Agneta Linton, Rut-Malin Barklund,
Jenny Edlund, Petter Rhodiner
Om • En förutsättning för ett levande konsthantverksfält är att professionella konsthantverkare har möjlighet att ställa ut sina verk och låta dem möta en publik. Beslutet att lägga ner Gustavsbergs konsthall, som länge varit ett viktigt centrum för utställningar och samtal om konsthantverk, skapade ett stort tomrum. Men nedläggningen har också inneburit att nya platser för konsthantverk har uppstått.
Konstnärernas Riksorganisation bjuder nu in till ett samtal om konsthantverkets plats i staden. Särskilt inbjudna talare är Cilla Robach, chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum, och Knut Astrup Bull, curator vid Nasjonalmuseet i Oslo. Därefter följer ett panelsamtal med tre konsthantverkare, som lyfter frågan vad som kan göras för att skapa fler och bättre platser för konsthantverk i Stockholm och andra städer. Moderator är Agneta Linton, frilansande curator och prefekt på Kungliga Konsthögskolan. Efter panelsamtalet erbjuds deltagarna en guidad visning av konsthantverket på Nationalmuseum.
Om medverkande Linda Marie Karlsson, konsthantverkare och vice ordförande Konstnärernas Riksorganisation • Knut Astrup Bull,  kurator för konsthantverk vid Nationalmuseet i Oslo • Cilla Robach, chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum • Rut-Malin Barklund, ägare och utställningsproducent för Barklund & Co • Jenny Edlund, konsthantverkare • Petter Rhodiner, konstnär, medgrundare av Dotdotdot och Konsthantverkspodden
Moderator: Agneta Linton, frilanskurator och prefekt vid Kungliga Konsthögskolan.
About A prerequisite for a vibrant and thriving arts and crafts field is that professionals within the field have the opportunity to exhibit their work and have it seen by an audience. The decision to close the Gustavsberg Konsthall, which had long been an extremely important center for exhibitions of and discussions about crafts, created a major void. But the closure has also meant that new venues for arts and crafts have emerged.
Konstnärernas Riksorganisation invites you to a discussion on the place of arts and crafts in the city. Keynote speakers are Cilla Robach, Head of Collections at the Nationalmuseum, and Knut Astrup Bull, Curator at the Nasjonal Museum in Oslo. The discussion is followed by a panel discussion that will raise the question of what can be done to create more and better places for arts and crafts in Stockholm and other cities. No pre-registration is required. Free admission. Limited number of seats. First come, first served. After the panel discussion, participants will be offered a guided tour of the crafts at the National Museum.
About artists Linda Marie Karlsson, craft artist and vice chairman of The Artists' Association of Sweden • Knut Astrup Bull, curator of craft art at Nasjonalmuseet in Oslo • Cilla Robach, Head of Collections at the Nationalmuseum • Rut-Malin Barklund, owner and exhibition producer at Barklund & Co • Jenny Edlund, craft artist • Petter Rhodiner, artist and cofounder of Dotdotdot and Konsthantverkspodden.
Moderator: Agneta Linton, freelance curator and head of the Royal Academy of Arts
Gustavsbergs Porslinsmuseum
Besöksadress / Visiting address • Odelbergsväg 5, Gustavsberg
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONAfter Glow
7 oktober 11.00-16.00
8 oktober 11.00-16.00
9 oktober 11.00-16.00
Kostnad per person / Cost per person Inträde 100 kr / Admission fee SEK 100
Medverkande / Artists Ann-Britt ”Amba” Haglund och Karol Zarbock från Sverige • Kirsi Kivivirta, Pauliina Pöllönen och Veera Kulju från Finland • Mette Hannemann, Michael Geertsen, Ane Fabricius Christiansen och Anne Tophøj från Danmark • Andrea Scholze, Martin Woll Godal, Irene Nordli och Heidi Bjørgan från Norge.
Om • Finns det ett gemensamt uttryck i det nordiska porslinet? Tretton samtida keramiker verksamma i Norden bjöds in för att undersöka frågan genom att närma sig porslinsindustrins historia ur ett konstnärligt perspektiv och göra nytolkningar av formtraditionen. När de delade med sig av tekniska och konstnärliga erfarenheter uppstod en dialog mellan konstnärer och formspråk. Resultatet blev utställningen After Glow som visas på tre olika nordiska porslinsmuseer under året.
Om medverkande I utställnigen visas verk av tretton Nordiska samtidskeramiker
About Is there a common expression in Nordic porcelain? Thirteen contemporary ceramicists active in the Nordics were invited to investigate the issue by approaching the history of the porcelain industry from an artistic perspective and making new interpretations of the form tradition. When they shared technical and artistic experiences, a dialogue between artists and design language arose. The result was the exhibition After Glow, which is shown at three different Nordic porcelain museums during the year.
About artists The exhibition shows works by thirteen contemporary Nordic ceramicists
Gustavsbergs Porslinsmuseum
Besöksadress / Visiting adress • Odelbergsväg 5, Gustavsberg
Visning / Guided tour After Glow
7 oktober 14.00-15.00
Besöksadress / Visiting adress • Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergsväg 5, Gustavsberg
Kostnad per person / Cost per person Inträde 100 kr / Admission fee SEK 100
Medverkande / Artists Ann-Britt ”Amba” Haglund och Karol Zarbock från Sverige • Kirsi Kivivirta, Pauliina Pöllönen och Veera Kulju från Finland • Mette Hannemann, Michael Geertsen, Ane Fabricius Christiansen och Anne Tophøj från Danmark • Andrea Scholze, Martin Woll Godal, Irene Nordli och Heidi Bjørgan från Norge.
Om • Välkommen på visning av utställningen After Glow, där museets guide berättar om verken och processen bakom.
Om medverkande I utställnigen visas verk av tretton Nordiska samtidskeramiker
About Welcome to a viewing of the exhibition After Glow, where the museum’s guide talks about the works and the process behind them.
About artists The exhibition shows works by thirteen contemporary Nordic ceramicists
Gustavsbergs Porslinsmuseum
Besöksadress / Visiting adress • Odelbergsväg 5, Gustavsberg
Workshop Öppen Verkstad på Porslinsmuseet
8 oktober 11.00-14.00
9 oktober 11.00-14.00
Om • Under Stockholm Craft Week bjuds barn och medföljande vuxen in till en gratis workshop i Porslinsmuseets nyrenoverade keramikverkstad. Välkommen att ringla, knåda och leka med ett av världens äldsta konstnärsmaterial!
About During Stockholm Craft Week, children and accompanying adults are invited to a workshop – free of charge –  in the museum's newly renovated ceramic studio. Welcome to swirl, knead and play with one of the world's oldest artist's materials!
Gustavsbergs Porslinsmuseum • AfterGlow • Veera Kulju
Back to Top