IASPIS
IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program och riktar sig till yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet. Verksamheten omfattar bland annat residensprogram och publika program i såväl Sverige som utomlands. IASPIS-programmet syftar till att utveckla och fördjupa internationella kontakter, bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter.
IASPIS is the Swedish Arts Grants Committee’s international Programme for Visual and Applied Arts. The organization include, among other things, residency programs and public programs in Sweden as well as abroad. The IASPIS programme aims to developing and deepening international contacts, contribute to artistic development and improved job opportunities.

Besöksadress / Visiting adress IASPIS/Konstnärsnämnden (The Swedish Arts Grants Committee), Maria Skolgata 83, Stockholm

Webbsida
www.konstnarsnamnden.se/internationella-program-och-residens

Facebook
www.facebook.com/iaspis.konstnarsnamnden
Panelsamtal & mingel / panel talk & mingling
Collective Crafting – panel talk
5 oktober 18.00-19.00 och mingel 19.00-19.30 
Kostnad per person / Cost per person Gratis men begränsat antal platser/ Free of charge but a limited number of seats
Moderator • Veronika Muráriková (SVK)
Panelists • Amanda Pinatih (NL), James Taylor-Foster (UK), Maria Ragnestam (SE), Sarah Darro (USA), Zoe Black(Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) (NZ)
Om • Undisciplined bjuder in ett panelsamtal med fem svenska och internationella utövare inom konst, hantverk, arkitektur och design för att reflektera över och diskutera olika perspektiv på kollektivt hantverk. Programpunkten genomförs i samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och form.
Om medverkande Amanda Pinatih • Designkurator på Stedelijk Museum i Amsterdam där hon ger den stora designsamlingen nya perspektiv. Genom utställningar och projekt bemöter hon dagens sociala, politiska, dekoloniala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Amanda Pinatih är inbjuden till Sverige genom IASPIS expert visiting programme, 2-9 oktober,  2022
James Taylor-Foster • Författare och kulturkritiker med arkitektbakgrund. Han arbetar som curator vid ArkDes. Han har utvecklat flera projekt i Stockholm, bland annat en  museiutställning som utforskar det kreativa fältet ASMR.
Maria Ragnestam • Konstkurator, projektledare och föreläsare baserad i Kiruna. Som operativ utvecklare för Konstfrämjandet Norrbotten har hon övergripande ansvar för Luleåbiennalen och har tidigare lett utvecklingen av Konstmuseet i Norr.
Sarah Darro • Konstkurator, författare och visuell antropolog och gallerichef för Center for Craft, i North Carolina. Hon arbetar i gränslandet mellan samtida konst, hantverk och design. Sarah Darro är inbjuden till Sverige genom IASPIS expert visiting programme, oktober,  2022
Zoe Black • (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Konstkurator och biträdande direktör för Objectspace, ett galleri för konsthantverk, arkitektur och design, i Aotearoa på Nya Zeeland. Hon arbetar med projekt som eftersträvar att skapa dialog mellan urfolks konsthantverkspraktiker i Aotearoa och i Sápmi.

About Undisciplined invites a panel of five local and international professionals across art, craft, architecture, and design to unpack their perspectives on collective crafting and have a cross-pollinating conversation. The event is supported by IASPIS, the Swedish Arts Grants Committee’s international Programme for Visual and Applied Arts.
About artists Amanda Pinatih • Design curator at the Stedelijk Museum in Amsterdam where she gives the large design collection new perspectives. Through exhibitions and projects, she addresses today's social, political, decolonial, environmental and economic issues. Amanda Pinatih is invited to Sweden through IASPIS expert visiting programme between 2-9 October, 2022
James Taylor-Foster • Writer and cultural critic with an architectural background. He works as a curator at ArkDes, Stockholm. He has developed several projects in Stockholm, including an exhibition exploring the creative field of ASMR.
Maria Ragnestam • Art curator, project manager and lecturer based in Kiruna. As the operational developer for Art Promotion Norrbotten, she has overall responsibility for the Luleå Biennale and has previously led the development of the Art Museum in Norr.
Sarah Darro • Art curator, writer and visual anthropologist and gallery director of the Center for Craft, in North Carolina. She works in the borderland between contemporary art, craft and design. Sarah Darro is invited to Sweden through IASPIS expert visiting programme between 2-9 October, 2022
Zoe Black • (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Art Curator and Associate Director of Objectspace, a gallery for art, architecture and design, in Aotearoa, New Zealand. She works on projects that seek to create dialogue between indigenous arts and crafts practices in Aotearoa and in Sápmi.

IASPIS
Back to Top