Handarbetets Vänner Galleri är ett av Sveriges få textilgallerier. Här visas bredden inom textil konst i utställningar med såväl svenska som internationella konstnärer. Urvalet i utställningarna ger en inblick i vad som pågår inom det textila fältet idag.
Handarbetets Vänner Galleri is one of few textile galleries in Sweden. They show a wide range of textile art in exhibitions with both Swedish and international craft artists. The selection in the exhibitions gives an insight into what is going on within the textile field today.

www.hv-textil.se
Besöksadress/Visiting address: Djurgårdsslätten 82, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • LA PARTIDA
1 oktober 12.00-16.00, 2 oktober 12.00-16.00, 3 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artist: Mariana Silva Varela
Om: Vad kan textilen berätta om hur vi hanterar döden i en tid av flykt och migration? I utställningen ”La Partida” använder Mariana Silva Varela ponchon för att undersöka nya berättelser och ritualer kring livets slut. I hennes fiktiva drömvärld skildras djupt mänskliga erfarenheter kring hur det är att dö när döden ingår i en rad av förluster av platser, språk och sammanhang. Ponchon befrias från sin traditionella och förväntade roll, och höjs upp till sitt eget uttryck där textilens politiska kraft får lysa fram.
Om medverkande: Mariana Silva Varela är historiker och konstnär utbildad på Handarbetets vänner med väv som inriktning. Frågor om migration, historia och kulturell identitet är återkommande i hennes verk. Mariana är född i Chile, uppvuxen i Rinkeby och idag baserad i Stockholm. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Form/Design Center i Malmö, ArkDes, Rikstolvan, Södertälje Konsthall och Kulturhuset och även tidigare på HV Galleri.
About: What can textiles tell us about how we handle death in a time of flight and migration? In the exhibition "La Partida", Mariana Silva Varela uses the poncho to explore new stories and rituals around the end of life. In her fictional dream world she depicts human experiences and what it is like to die, when death is part of a series of losses of places, language and context. The poncho is freed from its traditional and expected role, and raised to its own expression where the political power of textiles is allowed to shine.
About artist: Mariana Silva Varela is a historian and weaving artist educated at Handarbetets Vänner. Questions about migration, history and cultural identity are recurring in her work. Mariana was born in Chile, grew up in Rinkeby and today she is based in Stockholm. She has previously exhibited at Form / Design Center in Malmö, ArkDes, Rikstolvan, Södertälje Art Gallery and Kulturhuset and also previously at HV Gallery.
..................................................................

ARTIST TALK • Med textilkonstnären Mariana Silva Varela
3 oktober 14.00-15.00
Föranmälan krävs: info@hv-textil.se
Registration required: info@hv-textil.se
Medverkande / Artist: Mariana Silva Varela
..................................................................

HV Galleri • Mariana Silva Varela

Back to Top