Current Obsession
Current Obsession är en tidskrift och en plattform med fokus på samtida utsmyckande som arbetar för att vidga begreppet genom att plocka upp och uppmärksamma kulturella företeelser, modeartefakter, smink, digitala fenomen, kroppsmodifieringar, könsöverskridande konst med mera.
Current Obsession is a magazine and platform dedicated to contemporary adornment. CO works to expand and to empower the meaning of what adornment is, currently, by gathering key personal and cultural signifiers  — jewellery, fashion artefacts, digital means of self-enhancement, body modifications, make-up and drag art —  at the core of its practice.

www.current-obsession.com
Panelsamtal & mingel / Panel discussion & mingling
Collective Crafting – panel talk
5 oktober 18.00-19.00 och mingel 19.00-19.30
Besöksadress / Visiting address IASPIS, Maria Skolgata 83, Stockholm
Kostnad / Cost Gratis/ free of charge
Medverkande / Artists Moderator: Veronika Muráriková (SVK)
Panelists • Amanda Pinatih (NL), James Taylor-Foster (UK), Maria Ragnestam (SE), Sarah Darro (USA), Zoe Black (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) (NZ)
Om • Undisciplined bjuder in ett panelsamtal med svenska och internationella utövare inom konst, hantverk, arkitektur och design för att diskutera framtiden för konst och konsthantverk genom forskning och transdisciplinärt samarbete.
Om medverkande Amanda Pinatih • Designkurator på Stedelijk Museum i Amsterdam där hon ger den stora designsamlingen nya perspektiv. Genom utställningar och projekt bemöter hon dagens sociala, politiska, dekoloniala, miljömässiga och ekonomiska frågor.
James Taylor-Foster • Författare och kulturkritiker med arkitektbakgrund. Han arbetar som curator vid ArkDes. Han har utvecklat flera projekt i Stockholm, bland annat en  museiutställning som utforskar det kreativa fältet ASMR.
Maria Ragnestam • Konstkurator, projektledare och föreläsare baserad i Kiruna. Som operativ utvecklare för Konstfrämjandet Norrbotten har hon övergripande ansvar för Luleåbiennalen och har tidigare lett utvecklingen av Konstmuseet i Norr.
Sarah Darro • Konstkurator, författare och visuell antropolog och gallerichef för Center for Craft, i North Carolina. Hon arbetar i gränslandet mellan samtida konst, hantverk och design.
Zoe Black • (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Konstkurator och biträdande direktör för Objectspace, ett galleri för konsthantverk, arkitektur och design, i Aotearoa på Nya Zeeland. Hon arbetar med projekt som eftersträvar att skapa dialog mellan urfolks konsthantverkspraktiker i Aotearoa och i Sápmi.
About Undisciplined invites a panel discussion with Swedish and international practitioners within art, crafts, architecture and design to discuss the future of art and crafts through research and transdisciplinary collaboration.
About artists Amanda Pinatih • Design curator at the Stedelijk Museum in Amsterdam where she gives the large design collection new perspectives. Through exhibitions and projects, she addresses today's social, political, decolonial, environmental and economic issues.
James Taylor-Foster • Writer and cultural critic with an architectural background. He works as a curator at ArkDes, Stockholm. He has developed several projects in Stockholm, including an exhibition exploring the creative field of ASMR.
Maria Ragnestam • Art curator, project manager and lecturer based in Kiruna. As the operational developer for Art Promotion Norrbotten, she has overall responsibility for the Luleå Biennale and has previously led the development of the Art Museum in Norr.
Sarah Darro • Art curator, writer and visual anthropologist and gallery director of the Center for Craft, in North Carolina. She works in the borderland between contemporary art, craft and design.
Zoe Black • (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Art Curator and Associate Director of Objectspace, a gallery for art, architecture and design, in Aotearoa, New Zealand. She works on projects that seek to create dialogue between indigenous arts and crafts practices in Aotearoa and in Sápmi.
Current Obsession
Back to Top